Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

JULKINEN KUULUTUS

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annet­tava ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosi-vuilla vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä sää­detään.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

4.9.2020

Valituksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapah­tuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 11.9.2020.

Asia

Luvan hakija J&V Saukko Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle vali­tuksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 23.4.2020 nro 103/2020 (Piilisuon turvetuotantoalueen ja lisäalueiden ympäristölupa sekä lisäalueiden toiminnan aloittamislupa, Kyyjärvi).

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 4.9. – 2.10.2020 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla (https://oikeus.fi/hallin-tooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/va-lituskuulutukset.html) . Tieto kuulutuksesta on julkaistava Kyyjärven kun­nassa.

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakir­jan tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kan­nalta välttämättömät henkilötiedot.

Mahdollisuus vastineen antamiseen

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, ti­laisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hal­linto-oikeuteen viimeistään 2.10.2020. Viranomaisille varataan erikseen ti­laisuus vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinu-mero 00675/20/5115.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiin-

teistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

VAASAN HALLINTO-OIKEUS
Kuulemiskanslia
029 56 42729

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9