Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Kuulutus

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

Hakija
Vapo Oy

Asia
Sammakkonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttaminen, Karstula

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Yhteenveto hakemuksesta on liitteenä.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 22.8. – 23.9.2019 Karstulan ja Kyyjärven kuntien virallisilla ilmoitustauluilla.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu . Karstulan kunnalla on asiointipiste, jossa on käytössä yleisötietokone asiakirjojen katsomiseen. Kyyjärven kunnan kirjastossa (Tuliharjuntie 43) on käytössä yleisötietokone asiakirjojen katsomiseen.

Muistutusten, vaatimusten ja mielipiteiden esittäminen
Muistutuksia ja vaatimuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oi­keutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) sekä yleistä etua valvovat vi­ranomaiset. Yrityksen vaikutusalueen asukkailla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yrityksen toteuttaminen saattaa vaikuttaa, ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, kiinteistötunnus ja sijaintikunta, hakijan ja asian nimi sekä Dnro LSSAVI/3185/2019. Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 23.9.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla ( ) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-virasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa).

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavalla yhteisellä alueella:      312-403-878-33 Venevalkama

Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Johanna Romu, puh. 0295 018 775
sähköposti:

TIIVISTELMÄ Diaarinumero LSSAVI/3185/2019

Vapo Oy hakee Karstulan kunnassa sijaitsevan Sammakkonevan turvetuotannolle myönnetyn ym-päristöluvan lupamääräysten muuttamista pintavalutuskenttien 2 ja 4 puhdistusvaatimuksia koske­vien lupamääräysten osalta. Ympäristölupapäätöksen mukaan pintavalutuskenttien 2 ja 4 tavoitteellinen puhdistusteho on seuraava: kiintoaine 50 %, kokonaisfosfori 50 % ja typpi 20 %.

Pintavalutuskentällä 2 käsitellään lohkon 2 (21,7 ha) vedet ja pintavalutuskentällä 4 lohkojen 4 (10,9 ha) ja 5 (26,6, ha) vedet. Vedet johdetaan pintavalutuskentiltä 2 ja 4 laskuojaa 1 pitkin Ähty-rinpuroon ja edelleen Kyyjärveen.

Hakija esittää, että lupamääräystä 2 muutetaan siten, että pintavalutuskentälle 2 asetetaan seu­raavat, keskenään vaihtoehtoiset, vuosikeskiarvona määritettävät lähtevän veden pitoisuusrajat ja puhdistustehot: kiintoaine 5 mg/l tai 50 %, kokonaisfosfori 50 µg/l tai 30 % ja kokonaistyppi 1 300 µg/l tai 10 %. Pintavalutuskentälle 4 hakija esittää vaihtoehtoisia vuosikeskiarvona määritettäviä lähtevän veden pitoisuusrajoja ja puhdistustehoja seuraavasti: kiintoaine 5 mg/l tai 50 %, kokonaisfosfori 50 µg/l tai 30 % ja kokonaistyppi 1 300 µg/l tai 20 %. Lisäksi hakija esittää, että lupamääräyksistä poistetaan pintavalutuskenttä 3, koska pintavalutuskentät 2 ja 3 on yhdistetty yhdeksi pintavalutuskentäksi 2.

Tehdyn päästötarkkailun mukaan pintavalutuskentän 2 puhdistustehot (pitoisuusreduktiot) ja lähte­vän veden pitoisuudet ovat vuosien 2015–2018 keskiarvoina seuraavat: kiintoaine 80 % ja 2,6 mg/l, kokonaisfosfori 32 % ja 41 µg/l ja kokonaistyppi 8 % ja 1 068 µg/l. Pintavalutuskentällä 4 vas­taavat arvot ovat olleet seuraavat: kiintoaine 85 % ja 3,5 mg/l, kokonaisfosfori 33 % ja 33 µg/l ja kokonaistyppi 23 % ja 1 103 µg/l. Vesistöön johdetut vuotuiset bruttopäästöt ovat olleet vuosien 2015–2018 keskiarvoina pintavalutuskentällä 2: kiintoaine 401 kg, kokonaisfosfori 5,6 kg ja kokonaistyppi 174 kg. Pintavalutuskentällä 4 päästöt ovat olleet seuraavat: kiintoaine 954 kg, kokonaisfosfori 6,9 kg ja kokonaistyppi 274 kg.

Hakija on arvioinut muutosesityksensä mukaisten puhdistustehojen (suluissa pitoisuusrajojen) mahdollistamat vuosittaiset enimmäispäästöt pintavalutuskentän 2 osalta seuraavasti: kiintoaine 2 861 (917) kg, kokonaisfosfori 7,2 (7,0) kg ja kokonaistyppi 183 (172) kg. Pintavalutuskentän 4 osalta vastaava arvio on seuraava: kiintoaine 2 988 (1 179) kg, kokonaisfosfori 8,5 (10) kg ja kokonaistyppi 295 (284) kg.

Hakemuksessaan Vapo Oy on ilmoittanut, että turvetuotantoa ei aloiteta lohkoilla 11 (4,7 ha) ja 12 (7,4 ha). Lisäksi jo tuotannossa olevan lohkon 1 (12 ha) turvetuotanto päätetään noudattaen ympäristöluvan lupamääräyksen 15 mukaista menettelyä, jonka mukaan toiminnan lopettaminen edellyt­tää muun muassa ilmoittamista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan mukaan edellä mainittujen lohkojen vedet käsitellään pintavalutuskentällä 3. Muutosten jälkeen Sammakkonevan turvetuotantoalueen pinta-ala auma-alueet (8,1 ha) mukaan lukien on 125 ha.

Sammakkonevan turvetuotannolle on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 18.9.2012 myön­tämä ympäristölupa (nro 133/2012/1), jota korkein hallinto-oikeus on muuttanut tarkkailun osalta 17.3.2015 antamallaan päätöksellä (taltionumero 772). Ympäristölupa on myönnetty 159 ha:n tuo-tantoalalle

 

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9