Kyyjärvi

Keskellä kaunista luontoa.

Sivukartta

Lausunto Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen v. 2020 talousarviosta

Vuoden 2020 talousarvion 6,7 %:n eli noin 105 000 euron kasvu edellis-vuodesta johtuu pääosin toimenpiteistä, jotka toteutetaan eläinlääkinnän rekrytointiongelmien ratkaisemiseksi sekä eläinlääkinnän lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi. Kulut kasvavat eläinlääkinnässä 90 000 euroa, mikä muodostuu palkankorotuksista (n. 34 000 e), uuden yhteisvastaan-ottotilan vuokrasta (n. 25 000 e) ja kalustamisesta (investointi 50 000 e, josta poistot vuonna 2020 n. 16 000 e) sekä lisäksi maakunnallisen pieneläinpäivystyssopimuksen ennakoidusta kallistumisesta (n. 17 000 e). Vastaanoton todelliset kustannukset selviävät vasta tilan löydyttyä. Kalustamisessa hyödynnetään käytöstä pois jäävien vastaanottojen kalustoa niin pitkälle kuin mahdollista ja on mahdollista, että tilavuokra on ennakoitu yläkanttiin.

Eläinlääkinnässä tehtävistä toimenpiteistä on päätetty Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan kokouksessa 24.9.2019 § 50, missä kustannusarviot olivat jo ennakolta tiedossa ja talousarvio on valmisteltu lautakunnan päätöksen pohjalta. Eläinlääkintään panostaminen on myös poliittinen päätös, sillä sen lisäksi, että se on kuntien järjestämisvastuulla lakisääteisesti, on kunnan eläinlääkäripalveluilla olennainen merkitys alueen maatalouden harjoittamisen kannalta. Rekrytointivaikeudet ovat herättäneet paljon huolta tilallisten keskuudessa ja henkilöstöresurssien vajaus voi vaikuttaa ennen pitkää tilojen mahdollisuuksiin toimia alueella. Rekrytointiongelmat ovat koskeneet nyt pääosin Pihtiputaan kunnan aluetta, mutta ongelmat heijastuvat myös muihin kuntiin, sillä vajetta on paikattu yhteistoiminta-alueen muiden eläinlääkärien työpanoksella. Tilanne vaikuttaa eläinlääkärien jaksamiseen ja pitkään jatkuessa vain pahentaa henkilöstövajetta. Pohjoisen päivystysalueen lisäksi tilanne vaikuttaa myös eteläiseen päivystysalueeseen, sillä ympäristötoimessa on nyt tilapäisesti jouduttu siirtymään koko alueen yhteispäivystykseen. Henkilöstövajaus voi myös johtaa korvausvaatimuksiin, kun lakisääteisiä palveluja ei pystytä tarjoamaan. Korvausten maksamisen sijaan raha tulee mieluummin ohjata ongelman ratkaisemiseen.

Rakennusvalvonnassa rakennusluokituksen valtakunnallinen uudistus aiheuttaa suuren investoinnin rakennusvalvonnan ohjelmistoon, 45 250 e. Ohjelmantoimittaja on tehnyt kustannusarvion muutoksen aiheuttamista töistä ja pohjoisen Keski-Suomen kuuden kunnan alueelle muutoksen kehitystyö maksaa 13 000 e ja käyttöönotto 20 250 e. Muutos tehdään vain uuteen Rakennus V8 -sovellukseen, mikä taas toimii vain uudessa Louhi 8.15 -versiopäivityksessä. Tämän vuoksi ympäristötoimen on pakko hankkia myös nuo uudet ohjelmaversiot, jotka ohjelmantoimittajan kustannusarvion mukaan maksavat 6 000 e kumpikin erikseen. Koska kyseessä on valtakunnallinen, kunnista itsestään riippumaton muutos, on myös valtion avustuksesta muutokseen liittyen joissakin yhteyksissä ollut alustavaa puhetta. Mitään varmuutta avustuksen saamisesta ei kuitenkaan toistaiseksi ole. Investointimääräraha on varattu talousarvioon ohjelmantoimittajan esittämän kustannusarvion mukaisesti, mutta asiasta tullaan edelleen neuvottelemaan sekä pyytämään tarjouksia muilta kilpailevilta ohjelmantoimittajilta.

Hallinnon ja ympäristönsuojelun osalta pysytään talousarviossa edellis-vuoden tasolla ja nousua on vain vuokrissa. Ympäristöterveys-valvonnan talousarvio edellisvuotta 2,2 % pienempi. Eläinsuojelussa on varattu alustavasti ns. projektiraha määräaikaisen valvontaeläinlääkärin osa-aikaisen työpanoksen ostamiseen ruuhkan purkamiseksi. Alustavasti yhteistyöstä on puhuttu Laukaan yhteistoiminta-alueen kanssa. Eläinsuo-jelun kustannukset maksaa pääosin valtio, eikä järjestely todennäköisesti tule aiheuttamaan kunnille juurikaan kustannuksia.

Talousarvion kasvu vaikuttaa alueen kuntien maksuosuuksiin eri tavalla. Maksuosuudet jaetaan kunnille yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukasluvun suhteessa paitsi eläinlääkinnän osalta painottaen hyöty-eläinmäärää 70 %:lla ja asukaslukua 30 %:lla. Karstula ja Saarijärvi eivät
ole mukana yhteistoiminnassa ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan osalta. Eläinmäärän ja asukasluvun muutos suhteessa muihin kuntiin, vaikuttaa kunkin kunnan maksuosuuteen. Tästä johtuen esimerkiksi Kyyjärven kunnan maksuosuus nousee prosentuaalisesti eniten (+11,4 %, 11 055 e), sillä Kyyjärven asukasluku on laskenut kaikkein vähiten (-0,7 %) ja samalla hyötyeläinmäärä on kasvanut kaikkein eniten (+5,3 %). Sitä vastoin Kivijärvellä asukasluku on laskenut suhteellisen paljon (-2,6 %) sekä eläinmäärä merkittävästi (-14,9 %), jolloin maksuosuus kasvaa kaikkein vähiten (+1,5 %, 940 e). Pihtiputaan yhteenlaskettu eläinmäärä ja asukasluku on ensimmäistä kertaa yhteistoiminta-alueen suurin, mikä korottaa myös Pihtiputaan maksuosuutta. Tarkemmat taulukot kaikkien kuntien osalta asukasluvun, hyötyeläinmäärän ja maksuosuuksien muutoksista on liitteenä. Lisäksi liitteen toisessa taulukossa on eritelty eläinlääkintään panostettavan lisämäärärahan jakautuminen kuntien kesken.

Ympäristötoimessa on toteutettu tarkkaa taloudenpitoa, hankinnoissa ei ole tehty ylilyöntejä ja säästöjä on aina vuoden kulussa pystytty löytä-mään. Vuoden 2020 budjetointiin liittyy monia epävarmuuksia ja esitetyn talousarvion osalta voidaan puhua huonoimmasta mahdollisesta tilantees-ta. Henkilöstökulujen osuus ympäristötoimen toimintakuluista on yli 80 % ja loppuosa muodostuu pääosin kiinteistä kuluista (vuokrat, puhtaanapito, ohjelmistot, puhelimet, tietoliikenne ym.) sekä viranhaltijoiden liikkumi-sesta työtehtävissä (matkakulut). Hankinnat perustuvat virkatehtävien hoitamiseen ja hankintoja tehdään vain toiminnan kannalta välttämät-tömien välineiden osalta. Palveluita ei voida vähentää, sillä tehtävät ovat lailla säädettyjä.

Mahdolliset talousarviota koskevat lausunnot/kannanotot pyydetään toimittamaan 31.10.2019 mennessä. Talousarvio vahvistetaan ympäristölautakunnan kokouksessa marraskuussa.

Päätös

Kyyjärven kunta toteaa lausunnossaan, että on harmillista havaita, että suoritteiden määrä vähenee ja silti palkkakulut nousevat. Näyttää siltä, että ympäristötoimi pyrkii saamaan rahalla eläinlääkäreitä alueelle. Palkkataso on jo nyt varsin hyvä, joten muita vaihtoehtoja pitäisi totetuttaa kuntien nykyisessä taloustilanteessa. Oman kuntamme kohdalta toteamme, että meidän eläinyksiköiden kasvu johtuu ilmeisesti yhden tilan lihakarjatuotannon laajentamisesta, millä ei ole suoraan lisäävää vaikutusta eläinlääkintätarpeeseen kunnassamme. Jakoperusteissa olisi oikeudenmukaisempaa huomioida tilamäärät kuin eläinmäärät.

Yhteenlasketusta budjetista Kyyjärven kunnan kustannukset vuodelle 2020 ovat 107 799 €, eli kasvua 11,4 %. Kokonaiskustannusten nousu on Kyyjärven vuositasolla suuri. Ympäristötoimen tulee jatkossa kiinnittää huomiota kustannusten nousun hillitsemiseen.

Päiväys ja allekirjoitus 30.10.2019

 

Tiina Pelkonen
Kunnanjohtaja

 

 
Kyyjärven kunta | Kivirannantie 4 | 43700 Kyyjärvi | Puh. 044 459 7111 | Y-tunnus 0176410-9