Kuulutus; Ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Kuulutus; Ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Tausta

Kymijoen alaosa on valtakunnallisesti merkittävä tulvariskialue. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Tulvariskien hallintasuunnitelmien ja tulvakarttojen laatiminen nimetyille merkittäville tulvariskialueille perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta.

Nähtävillä olevat asiakirjat

Kymijoen vesistöaluetta koskeva ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi ja sen liiteasiakirjat ovat nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin  ja suunnitelmaa koskevan alueen kuntien verkkosivuilla sekä tarvittaessa ELY-keskuksissa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus Salpausselänkatu 22 KOUVOLA

Keski-Suomen ELY-keskus Cygnaeuksenkatu 1 JYVÄSKYLÄ

Hämeen ELY-keskus Kirkkokatu 12 LAHTI

Pohjois-Savon ELY-keskus Kallanranta 11 KUOPIO

Etelä-Savon ELY-keskus Jääkärinkatu 14 MIKKELI

Uudenmaan ELY-keskus Opastinsilta 12 B HELSINKI

Mielipiteiden esittäminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotukseen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä liitteenä esitettävään ympäristöselostukseen Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 14.5.2021 mennessä.

Mielipiteet voi antaa ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla ( kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi) tai www.lausuntopalvelu.fi  -palvelun kautta. Mielipiteen voi myös toimittaa kirjallisesti Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 1041, 45101 KOUVOLA.

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet, ovatko esitetyt toimenpiteet oikeanlaisia ja oikein priorisoituja ja onko toimenpiteiden ympäristövaikutukset riittävästi arvioitu. Kaikki mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa.

Samaan aikaan kuullaan myös ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi ja lisäksi 1.2.2021 alkaen merenhoidon suunnitelmasta. Lisätietoja suunnitelmista ja niiden kuulemisesta:  www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat vesitalousasiantuntija Tapio Tuukkanen puh. 0295 029 225, tapio.tuukkanen@ely-keskus.fi  ja vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi puh. 0295 029 260, visa.niittyniemi@ely-keskus.fi  Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.