Kuulutus rakennuskieltopäätöksen voimaantulosta MRL 200 § ja MRA 93 §:n mukaisesti

Kuulutus rakennuskieltopäätöksen voimaantulosta MRL 200 § ja MRA 93 §:n mukaisesti

Kyyjärven kunnanhallitus on 4.10.2021 tekemällään päätöksellä § 145 asettanut rakennuskieltoon MRL 38 § tarkoittamalla tavalla (kiellot yleiskaavaa laadittaessa) seuraavat alueet:

  • Kämppäkankaan tuulivoimapuiston hankealueen
  • Hanhinevan tuulivoimapuiston hankealueen
  • Kirvesvuoren tuulivoimapuiston hankealueen
  • Kauniskankaan aurinko- ja tuulivoimapuiston hankealueen

Rakennuskiellot asetetaan kaavoitusprosessien keskeneräisyyden vuoksi. Kunnanhallitus voi muuttaa tai kumota rakennuskieltopäätökset, mikäli yleiskaavahanke keskeytyy tai hankealue pienenee oleellisesti. Mikäli yleiskaava hyväksytään kunnanvaltuustossa, rakennuskielto on voimassa, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa viidellä vuodella edelleen.

Rakennuskieltoalueita koskevat kartat ovat saatavissa Kyyjärven kunnasta.

Kunnanhallitus