Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta/ Keski-Suomen ELY-keskus/ Väylävirasto, Liitännäisalue 312-896-6-5, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä

23.5.2023

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 30.5.2023.

Hakija 

Keski-Suomen ELY-keskus/ Väylävirasto

Asia 

Kyyjärven kunta pyytää maanrakennusurakasta tarjouksia uuden pysäköintialueen rakentamiseksi, joka sijoittuu Nopolan koulukeskuksen alueelle.

Hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena.

Toteutusaikataulu: Kesä 2023, valmis viimeistään 6.8.2023

Tarjoukset tulee jättää sähköpostilla viimeistään 22.5.2023 klo 12.00 mennessä

 

Lisätietoja ja tarjousasiakirjat voi pyytää: 
Kyyjärven kunta / Marjukka Latva-Laturi 
marjukka.latva-laturi@kyyjarvi.fi
p. 044-459 7102

Kuulutus, Ilmatar Energy Oy Alajärvi-Kyyjärvi-aurinkovoimahanke

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 3.5.2023 antanut päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta (YVAL 252/2017) Ilmatar Energy Oy:n aurinkovoimahankkeesta. Hankealue sijaitsee Alajärven kaupungin ja Kyyjärven kunnan alueilla. Hankkeeseen ei sovelleta YVA-lain mukaista arviointimenettelyä.

Päätöksen nähtävilläolo

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta / Betset Oy, Betset 312-403-14-34, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä 

27.4.2023

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 4.5.2023.

Hakija 

Betset Oy

Asia 

Betset Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa lupaa maa-ainesten ottamiseen Kyyjärven kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle Betset 312-403-14-34. Haettu ottamisalue on 2,4 ha, ottomäärä 34 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta. 

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ A&A Honkanen Ay, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä

26.4.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 3.5.2023.

Asia 

Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee maa-aineksen louhintaa ja murskausta 1.5.-19.5.2023 välisenä aikana A&A Honkanen Ay:n maa-ainesalueella Kyyjärven Patamakankaalla.

Päätöksen nähtävillä pito

Kuulutus jätehuoltomääräysten uudistamisesta

Järviseudun jätelautakunnan alueella valmistellaan jätehuoltomääräysten uudistamista vastaamaan nykylainsäädännön vaatimuksia ja valtakunnallisia kierrätystavoitteita.

Järviseudun jätelautakunta asettaa nähtäville Alajärven kaupungin, Halsuan, Kyyjärven, Lappajärven, Lestijärven, Perhon, Reisjärven, Soinin ja Vimpelin kuntien yhteisen jätehuoltomääräysluonnoksen sekä perustelumuistion.