Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan 28.6.2022 kokouskuulutus

Ympäristölautakunnan kokous pidetään tiistaina 28.6.2022 alkaen klo 14.00 Viitasaaren kaupungintalolla. Kokouksessa on käsiteltävänä ainoastaan ympäristönsuojelua ja rakennusvalvontaa koskevia asioita. Ympäristönsuojelussa ja rakennusvalvonnassa mukana olevat sopijakunnat ovat Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari.

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Kyyjärvi camping, Kyyjärvi

Viitasaaren kaupunki / Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi                                                                                                                                                                              

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

20.6.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

ILMOITUS YVA-KUULUTUKSESTA Kirvesvuoren tuulivoimahanke ja sähkönsiirto (Kyyjärvi, Perho, Alajärvi)

Energiequelle Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Kirvesvuoren tuulivoimahanketta ja sen sähkönsiirtoa. Hankealue sijoittuu Kyyjärven ja Perhon kuntien alueille. Sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavaksi Alajärven sähköasemalle.

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä

Kuulutus Kyyjärven Kirvesvuoren tuulivoimayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kyyjärven kunnanhallitus on käynnistänyt 4.10.2021 (KH § 144) Kirvesvuoren alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen Energiequelle Oy:n kaavoitusaloitteesta. Hanke sijoittuu Kyyjärven kunnan alueelle, noin 6 km etäisyydelle Kyyjärven kuntakeskuksesta pohjoiseen. Kyyjärven kunnan kaava-alueen koko on noin 1800 hehtaaria. Hankealue ulottuu myös Perhon kunnan alueelle, minkä vuoksi hankkeesta laaditaan erilliset osayleiskaavat sekä Kyyjärven kunnan että Perhon kunnan alueille.