Tietosuoja

Tietosuoja

Tietoturvakuva.
Tietosuoja-osioon olemme koonneet kattavan paketin Kyyjärven kunnassa noudatettavista tietosuojaperiaatteista ja -käytännöistä sekä tietosuojakuvaukset ja tarvittavat lomakkeet. Sivusto tarjoaa lisäksi toimialakohtaiset ja tietosuojavastaavan yhteystiedot, joilta saat tarvittaessa lisätietoja.

Tietosuoja Kyyjärven kunnassa

Yleistä

Henkilötiedon ja muun tiedon asianmukainen suojaaminen kaikissa tilanteissa on kunnan oikeus ja velvollisuus. Asian tärkeys näkyy kaikessa tekemisessämme, johon liittyvät tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteet kuvataan kunnanhallituksen vahvistamassa tietoturvapolitiikassa.

Kyyjärven kunta määrittelee tietoturvapolitiikassaan tietosuojan seuraavasti,

”Velvoittavien tietosuojasäädösten mukaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilön riittävä yksityisyyden suoja, ja muut sitä turvaavat oikeudet, henkilötietoja käsiteltäessä”.

Kunnan tietosuoja- ja tietoturvatyö perustuu riskien tunnistamiseen, arviointiin sekä toimenpiteisiin riskien pitämiseksi siedettävällä tasolla. Tätä kokonaisuutta, joka kattaa niin yksityisyyden suojaan, toimitiloihin kuin teknisiin järjestelmiin liittyvät riskit, nimitämme riskienhallinnaksi.

Riskienhallinnan tulosten perusteella kunta toteuttaa sopivaksi katsomansa hallinnolliset ja tekniset turvallisuustoimenpiteet. Esimerkkejä näistä ovat henkilökunnan säännöllinen ohjeistus ja koulutus, tietojärjestelmien ja -verkkojen ylläpitotoimet sekä kunnan kiinteistöjen valvonta- ja hälytysjärjestelmät.

Tietoturvallisuus ja tietosuoja, sekä niihin liittyvät kunnan määrittelemät vaatimukset, huomioidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toiminnan, hankintojen ja teknisten järjestelmien suunnittelua.

Nostokuva
Tietoturvakuva.

Tietosuojalinkit

Kirjaston asiakasrekisteri

 

 

Lisätietoa

Kyyjärven kunta ostaa tietosuojavastaavan palvelut 1.2.2020 lukien Joki ICT Oy:ltä:

Anita Rättyä
Tietosuoja-asiantuntija
+358 40 646 0213 
anita.rattya[at]jict.fi

 

Tietosuojaohjeita ja neuvoja saat Tietosuojavaltuutetun toimistosta osoitteesta www.tietosuoja.fi


Kunnan verkkosivut eivät toistaiseksi käytä evästeitä.